Sunday, 26 March 2023

ส.แบดไทย ร่วมกับ 3 หน่วยงานจัดการอบรมผู้ฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ

07 Sep 2022
22

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูฝึกกีฬาแบดมินตันของประเทศไทย

โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงผู้ฝึกกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรจากสหพันธ์แบดมินตันโลก พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทยที่แปลและเรียบเรียงใหม่โดยสมาคมฬาแบดมินตันฯ โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ส.แบดไทย

คุณหญิงปัทมา กล่าวพิธีเปิดการอบรม

“การอบรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ในประเด็นการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา เพิ่มจำนวนและพัฒนาทักษะของครูฝึก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น โดยการให้ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ทัดเทียม สม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดการอบรมใน level 2 และ 3 รวมถึงจะมีหลักสูตรภาคภาษาไทยให้เราในโอกาสต่อๆไป เพื่อให้ได้เรียนรู้ต่อยอดเพิ่ม”

มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

ในการอบรมครูฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ BWF Level 1 Coaching Course ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ฝึกระดับแนวหน้าของประเทศไทย ผ่านการอบรมของไทยในระดับ License A และ B หรือเคยทำหน้าที่ในการแข่งรายการระดับนานาชาติที่ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันมาแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ มั่นใจว่าผู้เข้าอบรมทุกคนจะสอบได้เป็นครูฝึก BWF Level 1 เพื่อจะเข้ารับการอบรม level 2 และ level 3 ต่อไป